Search found 2719 matches

by opipik
Tue 13 Mar 2018, 18:21
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/p t k/ <p t k> /b~ʋ d~ð g~ɣ/ <b d g> /m n/ <m n> /s~ts~ʃ/ <s> /r~l~ɮ~ɬ/ <l> /i~j u~w/ <i~y u~w> /a~ʕ o~ɦ/ <a~c o~h> Stress is phonemic and unpredictable. <á> /abalˈdgoaosam nigbaˈnoam usˈmkolnton/ [abaɮˈdgoʕoʃam nigbaˈnoʕm usˈmkornton] <Abaldgócosam nigbanócm usmkólnton> Next: /p pʰ b t tʰ d tʷ tʰʷ...
by opipik
Sun 11 Mar 2018, 12:02
Forum: Conlangs
Topic: Game: Let's Reform English Grammar
Replies: 264
Views: 18961

Re: Game: Let's Reform English Grammar

S=fsʃx Z=vzʒɣ T=ptʧk D=bdʤɡ V=aeiouæ G=àèìòù A=áéíóúǽ A/V́/_ G/V̀/_ ---- S/Sʼ/_ Z/S/_ T/Tʰ/_/_ʰ D/T/_ Sʼ/Tʼ/_ ʔ//ʼ_ ɪː/iː/_ ə/ɐ/_ ɪ/ə/_ ʊ/ɵ/_ ɛ/ɪ/_ e/i/_ o/u/_ æ/e/_ ʌ/ʊ/_ ɵ/o/_ ɑː/oː/_ aː/ɑː/_ [flʊ̀tʼ mɑːpʰétʼwè nɐpʰénə̀ || wɑːl ɥepʰétʼwè kʰen nɐpə́ː wəʧʰwə́ːpʼ | kʰen piː wətʼɪ̂ ə́ːsliː || fə́sə̀ ...
by opipik
Fri 02 Mar 2018, 22:03
Forum: Conlangs
Topic: Reverse Romanization Game
Replies: 632
Views: 49715

Re: Reverse Romanization Game

a b d e g h i j k l m n o p r s t u v w y z ' /p t c k ʔ/ <p t s k '> /m n ŋ/ <m n ng> /ɓ ɗ ʄ/ <b d j> /β s ʐ ɣ ħ/ <v z r g h> /w j/ <w y> /i u ə a aj/ <i u o a e> /nəcucu nə ɗə tuħun ŋaaβi i kəiɗu əm kəpiaɣaħan ɗəiɗ kətiŋuħan əm caŋanu || kikacaaβan əm təpiumanan ɣinaβə siəħə əm minəəi ə tuminɗak ...
by opipik
Tue 27 Feb 2018, 22:28
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/m n ŋ/ <m n g> /b t k q/ <b t k q> /pʰ tʰ kʰ/ <p th kh> /t͡s t͡ɕ d͡ʑ/ <z c j> /t͡sʰ t͡ɕʰ/ <zh ch> /ɸ ð j χ ʁ h/ <f d y x v h> /r/ <r> /l/ <l> /ɑ æ e i o ø u y ɯ~ə/ <a æ e i o ø u ū ə> /ɑː æː eː iː oː øː uː yː/ <aa ææ ee ii oo øø uu ūū> /ɹ̩/ <r̄> Next: /p t̪ t k/ /m n̪ n ŋ/ /ɾ̪ r/ /θ x/ /w l̪ ɹ j/ /...
by opipik
Mon 26 Feb 2018, 18:41
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/p t k/ <p t k> /ɸ s ʃ h/ <ph th s ch> /t͡ʃ/ <ts> /m n ŋ/ <m n ŋ> /j w/ <i u> /ɾ ɽ/ <r ṛ> /l/ <l> /i iː e eː/ <i~ï í e é> /a aː/ <a á> /u uː o oː/ <u~ü ú o ó> /aj ai awa aua pwa pua/ <ai aï aua aüa pua püa> Next: /p b t d ʧ ʤ k ɡ/ /m n ŋ/ /r/ /s z ʃ x/ /j ɰ~w/ /i iː y yː ɨ ɨː u uː/ /e eː ø øː ə əː o...
by opipik
Wed 21 Feb 2018, 21:39
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/p b t d k ʔ/ <p b t d k h>
/f s x h/ <f s g x>
/m n/ <m n>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i æ/ <i ä>
/a/ <a>
/u/ <u>

Next:

/p pʰ t tʰ ʧ ʧʰ k kʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/ɸ s~ʃ h/
/ʋ l j/

/i ə u e a o/

/a˥ a˧ a˨ a˩/
by opipik
Mon 19 Feb 2018, 21:02
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5008
Views: 185816

Re: Sound Changes Game

<õṛò>

[ãwn˥˧nãw˧] > [õ˧ɽ̃õ˨˩]
by opipik
Mon 19 Feb 2018, 18:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/p/ <p>

/a/ <a>

Next:

/p b t d k ɡ/
/m n ŋ/
/r/
/s h/
/w j/

/i e a o u/
by opipik
Sun 18 Feb 2018, 19:09
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 4846
Views: 348551

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

I thought I'd make a diachronic sketch, so here it is: The proto-language had the following phonology: /p t k/ /b d g/ /m n ŋ/ /s/ /i e a ə o u/ Syllable structure was (C)CV(C). The middle language was phonologically quite interesting: /p k/ /m n/ /θ s x/ /i i: e e: a a: o o: u u:/ Syllable structur...
by opipik
Fri 16 Feb 2018, 10:38
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/(◌̹̃)m (◌̠̃)ŋ/ <m g> /(◌̹)p (◌̘)k (◌̙)q/ <p k q> /(◌̝)t͡sʼ/ <c> /(◌̹)q͡χʷˤʼ/ <x> /(◌̟̃)ʝ̃/ <y> /(◌̹)ʡ͡ʜʷʼ/ <w> /(◌̘)ɬ/ <l> /(◌̙)t͡ɬˤʼ/ <t> /ə/ <a> /ət͡ɬˤʼ ʡ͡ʜʷʼəmət͡sʼ əɬəʝ̃məq əq͡χʷˤʼəŋ əpɬək/ [ʔʌ̙t͡ɬˤʼ ʡ͡ʜʷʼɔ̃mɪt͡sʼ ʔɛɬɛ̃ʝ̃mʌ̙q ʔɔq͡χʷˤʼɤ̃ŋ ʔɔpɬɜ̘k] <at wamac alaymaq axag aplak> Next: /p t c k ʔ/ ...
by opipik
Thu 15 Feb 2018, 10:30
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ñ ng>
/b t d c ɟ k g/ <b t d c j k g>
/θ ð s z ʂ ʐ ç/ <ṯ ḏ s z ṣ ẓ s̃>
/w j/ <w y>

/e~i o~u/ <i u>
/ɜ/ <e>
/ɑ/ <a>

Next:

/p t k/
/m n ŋ/
/ɾ/
/ɸ x/
/w j/

/i ɯ ʌ ɑ/
by opipik
Sun 11 Feb 2018, 11:51
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/m n ŋ/ <m n gn> /p b t d k ɡ q/ <p b t d k g q> /f v s z ʃ ʒ ç h/ <f v s z sh zh ch h> /w j/ <w y> /l ʎ/ <l yl> /i y u/ <i v u> /e ø o/ <e o oo> /æ ɑ/ <a aa> Next(Bench) /bentʂ˦non˦/ /p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ /pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ /b d ɡ/ /m n/ /s ʂ ʃ h/ /z ʐ ʒ/ /r/ /l j/ /i e a o u/ /ja/ can be analyzed as ...
by opipik
Sat 10 Feb 2018, 18:25
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/ǀ ᵑǀ ! ᵑ!/ <q nq x nx> /ǀʰ ᵑǀʰ !ʰ ᵑ!ʰ/ <qh nqh xh nxh> /ᶢǀʱ ᵑǀʱ ᶢ!ʱ ᵑ!ʱ/ <dqh ndqh dxh ndxh> /n̤ʱ ndʒʱ/ <nh njh> /m n ɲ ŋ/ <m n ny ng> /p' t' k'/ <p' t' k'> /pʰ tʰ kʰ/ <p t k> /bʱ dʱ ɡʱ/ <bh d g> /ɓ/ <b> /tf tsʼ tsʰ kʼ/ <tf ts' ts k'> /dv dz mɓ mbʱ dʒʱ/ <dv dz mb mbh jh> /f s ɬ ʃ h/ <f s hl sh h> /...
by opipik
Fri 02 Feb 2018, 12:47
Forum: Everything Else
Topic: Sound Changes Game
Replies: 5008
Views: 185816

Re: Sound Changes Game

<ñû̱>

[nju˩] -> [ɲʉ˩˥]
by opipik
Thu 25 Jan 2018, 22:50
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 155
Views: 7014

Re: CBB Conlang Relay IX

Torch (finally!) sent to Ser.
by opipik
Wed 24 Jan 2018, 22:25
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 155
Views: 7014

Re: CBB Conlang Relay IX

I'll send the relay tomorrow, sorry for taking so long.
by opipik
Tue 23 Jan 2018, 20:54
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 155
Views: 7014

Re: CBB Conlang Relay IX

I'm really afraid I'll have to take another day.
by opipik
Sun 21 Jan 2018, 22:50
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay IX
Replies: 155
Views: 7014

Re: CBB Conlang Relay IX

I think I'll have to take another day because I have to do something for school on Monday.
by opipik
Sat 20 Jan 2018, 11:22
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game
Replies: 3636
Views: 179178

Re: Romanization game

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ> /p b t d c ɟ k ɡ ʔ/ <p b t d c j k g ʼ> /f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v ṯ ḏ s z š ž x ḡ> /fx vɣ θx ðɣ fʃ vʒ/ <fh vh ṯh ḏh fš vž> /s͎ z͎/ (whistled sibilants) <ṣ ẓ> /ts tʃ/ <c č> /ɬ ɮ/ <ł ḻ> /ɹ j w/ <r y w> /l ɾ/ <l ṛ> /a ɛ i ʌ ɯ ʉ̜/ <a e i o u ɨ> Next: /p t k ʔ/ /m n/ /s/ /w j/ /i u e...
by opipik
Wed 17 Jan 2018, 22:19
Forum: Everything Else
Topic: What are you listening to/watching?
Replies: 2322
Views: 126403

Re: What are you listening to/watching?

:yout: Louie Warupi - There Goes My Pay (a funny song about lending money to your friends)